Zakładki:
Kl. 1a
Kuratorium Oświaty
MEN
Moja stara strona
OKE
Strony edukacyjne
środa, 20 grudnia 2006
Sąd nad "Balladyną"

 Temat: SĄD NAD BALLADYNĄ

  

Proponuję przeprowadzenie lekcji z dramatem J. Słowackiego metodą dramy. Lekcja daje niezłe efekty, m.in. uczy argumentowania, formułowania dłuższej wypowiedzi ustnej. Aktywizuje wszystkich uczniów: część z nich wchodzi w rolę: woźnego, Balladyny, oskarżyciela, obrońcy, sekretarza. Pozostali są zarazem publicznością i protokolantami – piszą na bieżąco protokół, z rozprawy.

 SCENARIUSZ ROZPRAWY SĄDOWEJ Woźny: Proszę wstać, Sąd idzie (dzwoni dzwonkiem i mówi głośno, wchodzą: oskarżenie,                            obrona i Sędzia)Sędzia: Proszę sekretarza o odczytanie sprawy z wokandy sądowej dotyczącej dzisiejszego posiedzenia.Sekretarz: (czyta swój tekst)Sędzia: Proszę o przedstawienie argumentów i wyrażenie swojego stanowiska w sprawie przez oskarżyciela.Oskarżyciel: ...Sędzia: Dziękuję oskarżycielowi i proszę obrońcę o zabranie głosu.Obrońca: (przedstawia swoje argumenty)Sędzia: Po wysłuchaniu wystąpień oskarżyciela i obrony sąd zwraca się do przysięgłych o opinię, wysłucham głosu ludu, co nakazuje ludowa moralność?Wszyscy: Winna jest śmierci!!!Woźny: Proszę wstać! Sąd ogłosi wyrok.

Sędzia (Czyta swój tekst, który kończy stwierdzeniem: Winna jest śmierci.)

  

TEKST DLA OSKARŻYCIELA

  

Wysoki Sadzie!

   Oskarżam królową Balladynę o ............................................................. oraz ...................................................................................................................................... .

.....................................................................................................................................................

    Pragnę poprzeć moje stanowisko następującymi dowodami winy oskarżonej:

-         po pierwsze ...................................................................................................................,

-         po drugie ....................................................................................................................... .

-         po trzecie.................................. ............................................................................ .........

-         po czwarte.......................................................................... ............................................

.Jeszcze kilka spraw na potwierdzenie mojego oskarżenia: ...........................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... .

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... .

 

Wysoki Sądzie! Przedstawione przeze mnie dowody winy świadczą o tym,  że .......................

...................................... była człowiekiem ..............................................., ponieważ .................

........................................................................i............................................................................. Jej postawa życiowa budzi ............................................ i prowokuje do surowego osądu.

Proszę dla oskarżonego o najwyższy wymiar kary. Proszę o karę.............................................

 

TEKST DLA OBROŃCY

 

Wysoki Sądzie!

Pragnę Podjąć się obrony .Balladyny, która ............................................................................. ......................................................., ale postanowiła odtąd .......................................... ................................................................ zrozumiała, co jest najważniejsze w życiu człowieka. Argumentem tłumaczącym jej postępowanie jest ........................................................................ ....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................

   Myślę, że w świetle tych argumentów należy oskarżonej zwrócić .......................................

i dać jej jeszcze..................................................................... , ponieważ uświadomiła sobie, że wszystko, czego w życiu dokonała i do czego dążyła, nie ma znaczenia, jeżeli .......................................................................................................................................................

 

   Proszę o uniewinnienie oskarżonego.

 

TEKST DLA SEKRETARZA

 

Rozprawa nr 1/2005 r. przeciwko królowej ........................................., która dopuściła się .......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

  

TEKST DLA SĘDZIEGO - BLALADYNY

Po wysłuchaniu wystąpień ......................................... i .................................... i biorąc pod uwagę przedstawione argumenty Sąd orzeka:

Oskarżona  jest ............................................................... zarzucanych jaj niegodziwości.

Sąd przychyla się więc do wniosku ............................................ i  .............................................

.................................................................................................................................................... .

 

 Lekcja kończy się odczytaniem protokołu z rozprawy.

 

Opracowanie: mgr Monika Siuta